Brzeźnica ul. Krakowska 111 parter

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  ( ZOPO )

e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

STRUKTURA

  • Dyrektor mgr Renata Sroka tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 29
  • Księgowa mgr Agnieszka Wilk tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 26
  • Samodzielny referent mgr Paulina Sarapata tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 26


 


ZAKRES  DZIAŁANIA

 

1. Podstawowym zadaniem Zespołu jest prowadzenie całości spraw finansowo - księgowych niżej wymienionych jednostek budżetowych oraz środków specjalnych w działach :
801 - Oświata i Wychowanie
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
1) Szkoły Podstawowe,
2) Gimnazja,
3) Przedszkola,
4) Gminny Zespół Szkół,1.W zakresie zatrudniania i funduszu płac:
- prowadzenie spraw osobowych pracowników Zespołu oraz prowadzenie spraw kadrowych w obsługiwanych placówkach,
- sporządzanie dokumentacji dotyczącej zmian płac nauczycieli, awansu zawodowego nauczycieli, pracowników obsługi placówek oświatowych,
- kontrolowanie prawidłowości gospodarowania budżetem placówek w/w zakresie,
- przygotowanie list płatniczych i organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników placówek oraz dokumentacji związanej z rozliczeniem do ZUS i Urzędu Skarbowego),
- ewidencja wypłat z osobowego funduszu płac i sporządzanie sprawozdań z analizy wykonania.


2. W zakresie obsługi prawnej:
- zapewnienie obsługi prawnej dyrektorów placówek w formie konsultacji i opinii prawnych, a także zastępstw procesowych w sprawach rozstrzyganych przez Sąd Pracy,
- opiniowanie i parafowanie umów zawartych przez dyrektorów placówek z kontrahentami zewnętrznymi,


3. W zakresie spraw socjalno - bytowych:
- naliczanie i prowadzenie rozliczeń funduszu świadczeń socjalnych, funduszu zdrowia dla poszczególnych placówek,
- prowadzenie scentralizowanych funduszy dla placówek w zakresie funduszu mieszkaniowego.


4. W zakresie finansowania, księgowości i sprawozdawczości:
- organizowanie i prowadzenie obsługi finansowo - księgowej,
- sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno - rachunkowym,
- prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dla poszczególnych jednostek,
- prowadzenie rozliczeń zaliczek pieniężnych,
- nadzorowanie i prowadzenie rozliczeń w zakresie kosztów żywienia,
- sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych i bilansu,
- wykonanie innych zadań i obowiązków wynikających z obsługi finansowo - księgowej placówek, zwłaszcza w odniesieniu do dochodów pozabudżetowych i środków specjalnych oraz kontroli prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w placówkach.
5. W zakresie planowania i statystyki zadań placówki:

 - opracowanie planów finansowych i projektów budżetowych,
- organizowanie i prowadzenie prac statystycznych dotyczących oświaty, wychowania, sporządzania zbiorczych i okresowych sprawozdań i analiz z wykonania zadań planowanych,
- opracowanie analiz, opinii i wniosków dotyczących planów i budżetów jednostek.

 

Szczegółowe zadania Zespołu oraz zasady współpracy z dyrektorami szkół i przedszkoli1.W zakresie spraw socjalno - bytowych
- po naliczeniu wysokości funduszu świadczeń socjalnych dyrektor zespołu nadzoruje wykonanie decyzji dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie potrąceń zaliczek na podatek dochodowy od przyznanych świadczeń,
- dyrektor zespołu w porozumieniu z główną księgową informuje o wysokości świadczeń urlopowych dla nauczycieli, świadczeń zdrowotnych i co miesiąc dostarcza informacje o wykorzystaniu tegoż funduszu,
- dyrektor zespołu wspólnie z dyrektorem szkoły i przedszkola sporządza listę nauczycieli emerytów, rencistów raz w roku w lutym i przesyła do Kuratorium Oświaty w Krakowie.


2. W zakresie zatrudnienia i funduszu płac:
- Dyrektor w kwietniu i maju każdego roku koordynuje przygotowanie projektów organizacyjnych na następny rok szkolny i rozpatruje sprawę ruchu kadrowego nauczycieli w poszczególnych placówkach,
- z dyrektorami szkól i przedszkoli ustala formę zatrudnienia poszczególnych nauczycieli i pracowników obsługi,
- pomaga dyrektorowi w prawidłowym sporządzaniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu,
- analizuje uprawnienia do przejścia nauczycieli i pracowników obsługowych na emeryturę, rentę i sporządza dokumenty, które po podpisaniu przez dyrektora szkoły, przedszkola przekazywane są do ZUS,
- przygotowuje dokumenty dotyczące zmian związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli tj. angaże płacowe, dodatki mieszkaniowe, itp. - sporządza w 1 egzemplarzu i przesyła dyrektorom szkół, przedszkoli,
- wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli sporządza zbiorówkę w zakresie sprawozdawczości kadrowej EN -3, SO - 2, EWIKAN - tj. niezbędne dokumenty do naliczania subwencji na rok następny,
- uzgadnia - w formie projektu aneksu do arkusza organizacyjnego zmiany przydziału czynności spowodowane chorobą, urlopem macierzyńskim itp. lub zmianą bloku nauczania w II półroczu.
- raz w tygodniu odbiera pocztę z Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach i przydziela do poszczególnych szkół, przedszkoli, przestrzega terminów sporządzania wymaganych sprawozdań i odpowiedzi.


3. W zakresie finansowania, księgowości i statystyki:
Zadania głównego księgowego Zespołu:
- wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli sporządza plany finansowe,
- po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły, przedszkola dokumentów księgowych pod względem merytorycznym akceptuje z dyrektorem zespołu do zapłaty,
- uzgadnia ewidencję ilościowo - wartościową posiadanych oraz nowo zakupionych środków trwałych będących w używaniu oraz zbiorów bibliotecznych i materiałów,
- rozlicza i uzgadnia z komisjami inwentaryzacyjnymi różnice inwentaryzacyjne oraz skontrum w bibliotekach szkolnych,
- bieżąco współpracuje w zakresie prawidłowości wszystkich dokumentów finansowo - księgowych przychodzących i wychodzących,
- sprawuje bieżący nadzór wykonania planu wydatków i dochodów oraz środków pozabudżetowych.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170