Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Brzeźnica w okresie kadencji 2006 - 2010

Sprawozdanie

z działalności Rady Gminy Brzeźnica w okresie kadencji
2006 – 2010.

 

Rada Gminy Brzeźnica kadencji 2006 – 2010 została wybrana w dniu 12 listopada 2006 roku. Pierwsza inauguracyjna sesja Rady odbyła się w dniu 27 listopada 2006 roku. Do 31 grudnia 2006 roku w skład Rady wchodziło 15 radnych. W wyniku wprowadzonych zmian granic gminy Brzeźnica, skutkujących wyłączeniem z dniem 01 stycznia 2007 roku z granic administracyjnych gminy sołectwa Półwieś mandat radnego z tego sołectwa, pełniony przez Pana Stanisława Maślonę  przeszedł do Gminy Spytkowice. Tym samym od dnia 1 stycznia 2007 roku Rada Gminy Brzeźnica pracowała w czternastoosobowym składzie. Kolejna zmiana w składzie osobowym Rady Gminy nastąpiła w 2009 roku, kiedy to w dniu 14 stycznia tegoż roku z mandatu radnego zrezygnował Pan Henryk Sypuła. W wyniku przeprowadzonych w dniu 29 marca 2009 roku wyborów uzupełniających mandat radnego z okręgu wyborczego Tłuczań – Wyźrał objął Pan Władysław Odrobina.

Do 13 kwietnia 2007 roku w skład Rady wchodziły dwie komisje: Komisja Rewizyjna, której przewodniczącą jest Pani Jadwiga Kozioł, a zastępcą Pan Kazimierz Pacułt  i Komisja Rozwoju, Planowania i Budżetu, której przewodniczącym był Pan Henryk Sypuła, a zastępcą Pan Władysław Wysogląd. W wyniku wprowadzonych przez Radę Gminy zmian w Statucie Gminy Brzeźnica w dniu 13 kwietnia 2007 roku powołano trzecią komisję Komisję Kultury, Oświaty i Bezpieczeństwa Publicznego, której przewodniczącym został Pan Stanisław Tracz, a zastępcą Pan Józef Jankowicz..

Kolejne dokonane przez Radę Gminy w 2009 roku zmiany w Statucie Gminy Brzeźnica spowodowały zmiany w strukturze organizacyjnej Rady. Mianowicie zamiast dotychczasowych dwóch komisji: Komisji Rozwoju, Planowania i Budżetu oraz Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego powołano jedną komisję – Komisję Rozwoju, Planowania, Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu
i Bezpieczeństwa Publicznego. W skład tej komisji weszli radni – członkowie dwóch rozwiązanych  komisji. Nowa Komisja została powołana na sesji w dniu 29 kwietnia 2009 roku, jej przewodniczącym został Pan Józef Jankowicz, a zastępcą przewodniczącego komisji Pan Stanisław Kuglin.

Do 14 stycznia 2009 roku Rada Gminy posiadała dwóch zastępców Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Henryka Sypułę i Pana Władysława Wysogląda. W związku z zrzeczeniem się mandatu przez Pana Henryka Sypułę, w strukturze Rady Gminy jest tylko jeden wiceprzewodniczący Pan Władysław Wysogląd.

W ciągu kadencji Rada Gminy odbyła 39 sesji, w tym:

- w 2006 roku – 4,

- w 2007 roku – 9,

- w 2008 roku – 9

- w 2009 roku – 8

- w 2010 roku – 9


Na sesjach podjęto 327 uchwał, w tym:

- w 2006 roku – 25,

- w 2007 roku – 95,

- w 2008 roku – 76

- w 2009 roku – 72

- w 2010 roku – 59

Frekwencja radnych na sesjach wyniosła  96,42%, natomiast frekwencja sołtysów 97,32 %.

Rada Gminy pracowała zgodnie z przyjętymi corocznie planami pracy.

W sesjach oprócz radnych i sołtysów uczestniczył  Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy i dyrektorzy  gminnych jednostek organizacyjnych: Gminnego Zakładu Usługowego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Szkół, gminnych instytucji kultury: Centrum Kultury i Promocji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, dyrektorzy placówek oświatowych na terenie gminy, a także Kierownik Posterunku Policji w Brzeźnicy, Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  w Brzeźnicy oraz Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy.  W sesjach brali również udział proboszczowie parafii  w Brzeźnicy i w Paszkówce , mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele prasy. Na sesję byli zapraszani też radni powiatowi.      Nadto  w obradach sesji uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji, a ich udział był powiązany  z tematyką sesji.

Wśród nich wymienić należy :

1)

przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu

2)

Panią Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Wadowicach,

3)

Panią Kierownik Rejonu Dróg Krajowych w Babicy będącego jednostką organizacyjną Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie,

4)

Panią Komendant Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach,

5)

Starostę Gminy Divina ze Słowacji oraz radnych gminy Divina,

6)

radnego Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego – Pana Franciszka Szydłowskiego,

7)

przedstawicieli komitetu „Bezpieczna Droga Nr 44” w Brzeźnicy,

8)

przedstawicieli firmy projektowej „PA NOVA” w Gliwicach, która przygotowała projekt planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

9)

przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach,

10)

Dyrektora Biura stowarzyszenia Region Beskidy w Bielsku – Białej.

W sesjach brali również udział posłowie na Sejm RP i przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Wadowickiego.

Tematyka sesji wynikała z przyjętego planu pracy Rady Gminy oraz
z bieżących tematów, które wymagały rozpatrzenia na forum Rady Gminy. Oprócz  rozpatrywania spraw w zakresie których  podejmowane były uchwały, przedmiotem sesji były między innymi następujące tematy:

-        podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy słowacką Gminą Divina
a Gminą Brzeźnica,

-        informacje Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Wadowicach na temat stanu dróg powiatowych na terenie gminy,

-        informacje Kierownik Rejonu Dróg Krajowych w Babicy  - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziału w Krakowie na temat planowanych przedsięwzięć w kierunku modernizacji drogi krajowej 44 na obszarze przebiegającym przez Gminę Brzeźnica,

-        informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Wadowickiego ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Brzeźnica,

-        informacja pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach na temat przemocy w rodzinie.

-        informacja na temat działalności stowarzyszenia  „Region Beskidy”, którego Gmina Brzeźnica jest członkiem od dnia 19 listopada 2008 roku.

Na sesjach przyjmowane były również sprawozdania i informacje z działalności gminnych jednostek organizacyjnych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, informacje o przebiegu wykonania budżetu, a także informacje o realizacji o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

-        informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
i komórki świadczeń rodzinnych w 2008 roku,

-        informacja o działalności gminnych instytucji kultury: Centrum Kultury i Promocji
w Brzeźnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy w 2008 roku,

-        informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku oraz
o wykonaniu w I półroczu 2009 roku planów finansowych gminnych instytucji kultury,

-        informacja Wójta Gminy o założeniach do projektu budżetu gminy na 2010 rok,

-        informacja o wykonanych inwestycjach w 2009 roku,

-        informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Sekretarza Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych na stan 31.12.2008r. przez radnych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Nadto na każdej sesji Wójt Gminy składał informację o swojej działalności
w okresie międzysesyjnym, w tym o stanie realizacji inwestycji planowanych
w budżecie gminy.

W ciągu kadencji miała miejsce jedna sesja wyjazdowa, która odbyła się w Domu Strażaka w Łączanach, a poświęcona była przywróceniu przysiółka „Sokółka” do Gminy Brzeźnica. Nadto w 2010 roku odbyła się  uroczysta sesja Rady Gminy
z okazji XX lecia Samorządu Terytorialnego.


Na sesjach miało również miejsce wręczenie medali Ministra Obrony Narodowej „ Za Zasługi Dla Obronności Kraju” dla mieszkańców naszej gminy, przez przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu.

W ciągu kadencji radni i sołtysi na sesjach złożyli 169 interpelacji, które dotyczyły bieżącego funkcjonowania gminy oraz stanu infrastruktury technicznej i społecznej w poszczególnych miejscowościach. Na interpelacje udzielał odpowiedzi Wójt Gminy lub wyznaczeni przez niego pracownicy Urzędu Gminy.

Do Rady Gminy wpłynęło łącznie 75 pism.  Odnośnie pism, które wymagały takiej formy załatwienia podejmowano stosowne uchwały Rady Gminy, lub zapraszano na sesje przedstawicieli instytucji, do kompetencji których należał zakres  spraw podnoszonych w pismach.  Na  inne pisma - jeżeli wymagały takiego toku załatwienia - Przewodniczący Rady Gminy po uprzednim zajęciu  stanowiska przez komisje udzielał odpowiedzi wnioskodawcom. W przypadkach gdy zakres spraw należał do kompetencji Wójta, Przewodniczący Rady kierował pisma do Wójta Gminy celem realizacji wniosków i postulatów zgłaszanych  w tych pismach.

Nadto w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca Przewodniczący Rady Gminy i Zastępca Przewodniczącego – Pan Władysław Wysogląd przyjmowali mieszkańców gminy podczas pełnionych dyżurów.

Przewodniczący Rady Gminy brał również udział w wielu spotkaniach zewnętrznych dotyczących spraw związanych z funkcjonowaniem gminy. Między innymi wspólnie z Wójtem Gminy uczestniczył w spotkaniach z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, odnośnie przysiółka „Sokółka”. Brał również udział w spotkaniach z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie dotyczących przedsięwzięć związanych z modernizacją drogi krajowej 44 na obszarze przebiegającym przez Gminę Brzeźnica. Uczestniczył we wspólnych posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego i Krakowskiego.

Reasumując stwierdzić należy, że praca Rady Gminy w ciągu kadencji 2006-2010  przebiegała bardzo sprawnie.  Tematy rozpatrywane na sesjach były przedmiotem dogłębnej dyskusji i merytorycznej analizy na posiedzeniach komisji. Na sesje wypracowywano już gotowe projekty rozstrzygnięć. Takie rozwiązanie pozwoliło  uniknąć dyskusji na sesjach nad przyjmowanymi  uchwałami.  Jeżeli nawet taka dyskusja się pojawiała  to miała ona charakter spokojnej, wyważonej wymiany stanowisk i poglądów.,

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Niciewicz

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170