Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2006 - 2010

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2006 – 2010

Komisja Rewizyjna została powołana na mocy Uchwały Nr II/4/2006 z dnia  05 grudnia 2006 roku w składzie :

1.      Jadwiga Kozioł – Przewodnicząca

2.      Kazimierz Pacułt – Zastępca Przewodniczącej

3.      Ewa Bartosz – Członek

4.      Marek Długopolski – Członek

5.      Józef Wolarczyk – Członek

Komisja pracowała w oparciu o Regulamin Pracy Komisji, stanowiący załącznik do Statutu Gminy oraz uchwalany na każdy rok plan pracy.

W ciągu kadencji Komisja odbyła 52 posiedzenia, na których frekwencja wyniosła
98 %,  w tym 9 posiedzeń wspólnych z innymi komisjami i 3 posiedzenia wyjazdowe.

Tematyka posiedzeń komisji wynikała z uchwalanych na każdy rok planów pracy,
a także była związana z tematyką sesji Rady Gminy.

Realizując swoją funkcję kontrolną Komisja Rewizyjna w ciągu kadencji przeprowadziła czternaście kontroli problemowych. Kontrole te dotyczyły przede wszystkim realizacji przebiegu wykonania budżetu gminy, dokumentacji zamówień publicznych odnośnie zadań realizowanych z budżetu gminy, dokumentacji księgowej Centrum Kultury
i Promocji, Gminnego Zakładu Usługowego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisja dokonała także kontroli wydatków z budżetu gminy na  realizację zadań z zakresu utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, kontroli wydatków przeznaczanych z budżetu gminy na realizację gminnych programów: Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
i organizacjami pożytku publicznego. Z każdej kontroli sporządzany był protokół, którego jeden egzemplarz otrzymywała jednostka lub podmiot kontrolowany. W czasie przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych istotnych uchybień, które skutkowałyby sporządzeniem wniosku do Rady Gminy o wystąpienie do podmiotów kontrolowanych z zaleceniami pokontrolnymi.

W trakcie swoich posiedzeń Komisja zapoznawała się także z protokołami kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne, w tym z protokołem kontroli gospodarki finansowej gminy przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie i z protokołem kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Wojewódzki.

Co rok Komisja Rewizyjna, na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu
i przeprowadzanych przez siebie kontroli sporządzała wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Komisja Rewizyjna rozpatrywała także skargi na działalność Wójta Gminy Brzeźnica złożone do Rady Gminy Brzeźnica. W 2007 roku rozpatrzyła trzy skargi na Wójta Gminy Brzeźnica kadencji 2002 – 2006, uznając je za zasadne w części nieudzielenia przez ówczesnego Wójta odpowiedzi skarżącym. Natomiast w roku 2008 Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę na Wójta Gminy kadencji 2006 – 2010. Po przeanalizowaniu materiałów dowodowych Komisja Rewizyjna odrzuciła skargę, uznając ją za bezzasadną.

Oprócz realizacji funkcji kontrolnej Komisja Rewizyjna każdorazowo opiniowała materiały na sesje Rady Gminy, zapoznawała się z działalnością gminnych jednostek organizacyjnych oraz z informacjami Wójta na temat bieżących spraw gminy.W trakcie posiedzeń wyjazdowych Komisja Rewizyjna wspólnie z innymi komisjami Rady Gminy zapoznawała się w terenie ze stanem realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy, stanem przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Komisja formułowała także wnioski do Wójta Gminy, które wynikały
z przeprowadzonych kontroli, omawianych materiałów na sesję  oraz z bieżącego funkcjonowania gminy.

Członkowie komisji  brali aktywny udział w posiedzeniach, zgłaszali swoje uwagi
i propozycje do omawianych tematów, a także zgłaszali Wójtowi Gminy wnioski
i postulaty swoich wyborców.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej brała udział w organizowanych szkoleniach poświęconych funkcji kontrolnej rady gminy realizowanej przez komisję rewizyjną oraz procedurze absolutorium  z tytułu wykonania budżetu gminy.

W posiedzeniach komisji uczestniczyli Wójt Gminy Brzeźnica, Przewodniczący Rady Gminy, Skarbnik Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, a także w zależności od rodzaju spraw rozpatrywanych na posiedzeniach Sekretarz Gminy, Kierownik Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy oraz Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy.

Komisja co roku składała do Przewodniczącego Rady Gminy sprawozdanie ze swojej działalności.

Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej

Jadwiga Kozioł

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170