Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania, Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego za okres kwiecień 2009 - październik 2010

Sprawozdanie

z działalności Komisji Planowania, Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu
i Bezpieczeństwa Publicznego  za okres kwiecień 2009 – październik 2010

Komisja została powołana w dniu 29 kwietnia 2009 roku Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica Nr XXV/219/2009.

Komisja  pracowała w następującym składzie :

- przewodniczący - Józef Jankowicz

- zastępca przewodniczącego -  Stanisław Kuglin

- członek - Czesław Figuła

- członek -  Marek Kądzioła

- członek - Włodzimierz Niciewicz

- członek - Władysław Odrobina

- członek - Andrzej Świętek

- członek – Stanisław Tracz

- członek - Władysław Wysogląd.

Komisja Planowania, Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego działała na podstawie planów pracy, uchwalanych przez Radę Gminy.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 17 posiedzeń, w tym jedno posiedzenie wspólne z Komisją Rewizyjną.

Frekwencja na posiedzeniach wyniosła 96 %.

Komisja odbyła również jedno posiedzenie wyjazdowe z udziałem członków Komisji Rewizyjnej, którego celem było sprawdzenie stanu realizacji inwestycji zaplanowanych
w budżecie gminy na 2009 rok. Z kontroli stanu realizacji inwestycji został sporządzony protokół opisujący stopień zaawansowania poszczególnych inwestycji. Wnioski końcowe tego protokołu zostały przekazane Wójtowi Gminy Brzeźnica do realizacji.

Tematy posiedzeń Komisji wynikały z przyjętych planów pracy Komisji oraz z tematyki sesji.

Komisja opiniowała  z informacje dotyczące przebiegu realizacji budżetu gminy, sprawozdania z wykonania budżetu gminy, projekty budżetu gminy.  Zapoznawała się także
z informacjami dotyczącymi stanu realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy, stanu infrastruktury drogowej, technicznej i społecznej w gminie oraz stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie. Przedmiotem obrad komisji były też sprawozdania z działalności  gminnych jednostek organizacyjnych.

Ponadto każdorazowo Komisja opiniowała projekty uchwał i informacje i sprawozdania rozpatrywane na sesjach Rady Gminy.  Zapoznawała się też z informacjami Wójta Gminy na temat funkcjonowania gminy i realizacji gminnych zadań inwestycyjnych.

W posiedzeniach komisji brali udział Wójt Gminy Brzeźnica, Skarbnik Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, a także w zależności od rodzaju spraw rozpatrywanych na posiedzeniach Sekretarz Gminy, Kierownik Gminnego Zakładu Usługowego
w Brzeźnicy, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy, sołtysi sołectw Łączany i Marcyporęba oraz mieszkańcy sołectwa Łączany.

Członkowie komisji brali aktywny udział w posiedzeniach, zgłaszali swoje uwagi i propozycje do omawianych tematów, a także zgłaszali Wójtowi Gminy wnioski i postulaty swoich wyborców.

Komisja Planowania, Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego formułowała wnioski do Wójta Gminy dotyczące realizacji budżetu gminy, a także  bieżących problemów gminy.

Komisja stwierdza, że wszystkie jej wnioski i ustalenia były realizowane.

 

Przewodniczący Komisji

Józef Jankowicz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170