Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania o Udzielenie Zamówienia Publicznego - Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gminy Brzeźnica

ZI-341-347/2010 Brzeźnica , dnia  25.10.2010 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.) unieważniam postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na  : ”Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gminy Brzeźnica” REJON 1:

 

Uzasadnienie

W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości za potwierdzeniem odbioru :

 

1.Tablica ogłoszeń

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170