Informacja Wójta Gminy Brzeźnica

artyk2

Brzeźnica 20.09.2010r

Wójt Gminy Brzeźnica

niniejszym informuje, iż zgodnie z art 70a Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z dnia 16 lipca 1998 r. (Dz.U.  Nr 95, poz. 602)

tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 159, poz. 1547) wyznacza do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów poszczególnych Komitetów Wyborczych gminne tablice ogłoszeń znajdujące się w poszczególnych sołectwach Gminy Brzeźnica.

Umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dopuszczalne jest przy zachowaniu dbałości o estetykę i obowiązku usunięcia materiałów po zakończeniu wyborów.

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos

 

Załączniki :

 


1. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy.

2. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

3. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170