Sprawozdanie z działalności Rady za 2009 rok

Sprawozdanie

z działalności Rady Gminy Brzeźnica za 2009 rok

 

Rada Gminy Brzeźnica pracowała zgodnie z planem pracy przyjętym Uchwałą Nr  XXIII / 203 / 2009 z dnia 14 stycznia  2009 roku.

W 2009 roku Rada odbyła  8 sesji. Frekwencja radnych na sesjach wynosiła  96,42%, natomiast frekwencja sołtysów 97,32 %.

W sesjach oprócz radnych i sołtysów uczestniczył  Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy i dyrektorzy  gminnych jednostek organizacyjnych: Gminnego Zakładu Usługowego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Szkół, gminnych instytucji kultury: Centrum Kultury i Promocji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, dyrektorzy placówek oświatowych na terenie gminy, a także Kierownik Posterunku Policji w Brzeźnicy, Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  w Brzeźnicy oraz Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy.  W sesjach brali również udział proboszczowie parafii  w Brzeźnicy i w Paszkówce , mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele prasy. Na sesję byli zapraszani też radni powiatowi.

Nadto  w obradach sesji uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji, a ich udział był powiązany  z tematyką sesji.

Wśród nich wymienić należy :

1)

przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu

2)

Panią Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Wadowicach,

3)

Panią Kierownik Rejonu Dróg Krajowych w Babicy będącego jednostką organizacyjną Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie,

4)

Panią Komendant Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach,

5)

Starostę Gminy Divina ze Słowacji oraz radnych gminy Divina,

6)

radnego Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego – Pana Franciszka Szydłowskiego,

7)

przedstawicieli komitetu „Bezpieczna Droga Nr 44” w Brzeźnicy,

8)

przedstawicieli firmy projektowej „PA NOVA” w Gliwicach, która przygotowała projekt planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Tematyka sesji wynikała z przyjętego planu pracy Rady Gminy oraz
z bieżących tematów, które wymagały rozpatrzenia na forum Rady Gminy. Oprócz  rozpatrywania spraw w zakresie których  podejmowane były uchwały, przedmiotem sesji były następujące tematy:

-        podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy słowacką Gminą Divina
a Gminą Brzeźnica,

-        informacja Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Wadowicach na temat planu remontu dróg powiatowych w 2009 roku, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Brzeźnica,

-        informacja Kierownik Rejonu Dróg Krajowych w Babicy  - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziału w Krakowie na temat planowanych przedsięwzięć w kierunku modernizacji drogi krajowej 44 na obszarze przebiegającym przez Gminę Brzeźnica,

-        informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Wadowickiego ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Brzeźnica,

-        informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
i komórki świadczeń rodzinnych w 2008 roku,

-        informacja o działalności gminnych instytucji kultury: Centrum Kultury i Promocji
w Brzeźnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy w 2008 roku,

-        informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku oraz
o wykonaniu w I półroczu 2009 roku planów finansowych gminnych instytucji kultury,

-        informacja Wójta Gminy o założeniach do projektu budżetu gminy na 2010 rok,

-        informacja o wykonanych inwestycjach w 2009 roku,

-        informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Sekretarza Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych na stan 31.12.2008r. przez radnych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Nadto na każdej sesji Wójt Gminy składał informację o swojej działalności
w okresie międzysesyjnym, w tym o stanie realizacji inwestycji planowanych
w budżecie gminy na 2009 rok.

Na sesji w miesiącu kwietniu miało miejsce wręczenie medalów Ministra Obrony Narodowej „ Za Zasługi Dla Obronności Kraju” dla mieszkańców naszej gminy, przez przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu.

W 2009 roku Rada Gminy podjęła 72 uchwały.

Do Rady Gminy wpłynęło 19 pism.  Odnośnie pism, które wymagały takiej formy załatwienia podejmowano stosowne uchwały Rady Gminy, lub zapraszano na sesje przedstawicieli instytucji, do kompetencji których należał zakres  spraw podnoszonych w pismach.  Na  inne pisma - jeżeli wymagały takiego toku załatwienia - Przewodniczący Rady Gminy po uprzednim zajęciu  stanowiska przez komisje udzielał odpowiedzi wnioskodawcom. W przypadkach gdy zakres spraw należał do kompetencji Wójta, Przewodniczący Rady kierował pisma do Wójta Gminy celem realizacji wniosków i postulatów zgłaszanych  w tych pismach.

Nadto w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca Przewodniczący Rady Gminy i Zastępca Przewodniczącego – Pan Władysław Wysogląd przyjmowali mieszkańców gminy podczas pełnionych dyżurów.

Radni i sołtysi zgłosili 36 interpelacji, które dotyczyły bieżącego funkcjonowania gminy oraz stanu infrastruktury technicznej i społecznej
w poszczególnych miejscowościach. Na interpelacje udzielał odpowiedzi Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy.


W 2009 roku miała miejsce zmiana radnego. W dniu 6.01.2009 roku zrezygnował z mandatu radnego Pan Henryk Sypuła. W wyborach uzupełniających do Rady Gminy przeprowadzonych w dniu 29 marca 2009 roku nowym radnym
w okręgu wyborczym nr 10 obejmującym miejscowości Tłuczań i Wyźrał został wybrany Pan Władysław Odrobina i na sesji Rady w dniu 29 kwietnia b.r. złożył uroczyste ślubowanie.

Miała również zmiana sołtysa wsi Brzeźnica. W dniu 30 czerwca 2009 roku
z funkcji sołtysa złożył rezygnację Pan Józef Tracz.  W wyborach  zarządzonych przez Radę Gminy na dzień 01 października 2009 roku  Zebranie  Wiejskie  
w Brzeźnicy wybrało nowego sołtysa – Panią Barbarę Ewiak.

Na skutek wprowadzonych przez Radę Gminy zmian w Statucie Gminy Brzeźnica nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej Rady. Mianowicie zamiast dotychczasowych dwóch komisji: Komisji Rozwoju, Planowania i Budżetu oraz Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego powołano jedną komisję – Komisję Rozwoju, Planowania, Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu
i Bezpieczeństwa Publicznego. W skład tej komisji weszli radni – członkowie dwóch rozwiązanych  komisji. Nowa Komisja została powołana na sesji w dniu 29 kwietnia 2009 roku, jej przewodniczącym został Pan Józef Jankowicz, a zastępcą przewodniczącego komisji Pan Stanisław Kuglin.

Reasumując stwierdzić należy, że w 2009 roku praca Rady Gminy przebiegała bardzo sprawnie.  Tematy rozpatrywane na sesjach były przedmiotem dogłębnej dyskusji i merytorycznej analizy na posiedzeniach komisji. Na sesje wypracowywano już gotowe projekty rozstrzygnięć. Takie rozwiązanie pozwoliło  uniknąć dyskusji na sesjach nad przyjmowanymi  uchwałami.  Jeżeli nawet taka dyskusja się pojawiała  to miała ona charakter spokojnej, wyważonej wymiany stanowisk i poglądów, bez uciekania się do niepotrzebnej polemiki  i ostrej wymiany zdań.

 

Dziękując radnym, sołtysom, Wójtowi Gminy, pracownikom Urzędu Gminy , kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorom placówek oświatowych oraz innym zaproszonym gościom za współpracę w 2009 roku  wyrażam głęboką nadzieję, że  dalsza nasza współpraca nadal będzie przebiegać
w spokojnej, miłej atmosferze, a jej owoce będą służyć rozwojowi naszej gminy
i dobru jej mieszkańców.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Niciewicz

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170