Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009 rok

Sprawozdanie

z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009 rok.

 

Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie :

- przewodniczący - Jadwiga Kozioł

- zastępca przewodniczącego - Kazimierz Pacułt

- członek - Ewa Bartosz

-członek -  Marek Długopolski

- członek - Józef Wolarczyk

Komisja Rewizyjna działała na podstawie Statutu Gminy Brzeźnica
i Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

W 2009 roku komisja odbyła 13 posiedzeń, w tym dwa posiedzenia wspólne
z Komisją Planowania, Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego. Jedno z tych posiedzeń było posiedzeniem wyjazdowym, a jego tematyka dotyczyła kontroli stanu realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy na 2009 rok.

Frekwencja członków komisji na posiedzeniach wyniosła 100 %.

Realizując swoją funkcję kontrolną w  2009 roku  Komisja Rewizyjna przeprowadziła trzy kontrole problemowe:

-   kontrolę w zakresie finansowym i rzeczowym wybranych inwestycji         realizowanych z budżetu gminy na 2008 rok,

-   kontrolę finansową wybranych imprez organizowanych w 2008 roku przez        Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Brzeźnicy,

-   kontrolę finansową wydatków poniesionych z budżetu gminy na 2008 rok na   utrzymanie gotowości bojowej oraz kontrolę finansową wydatków z budżetu       gminy na 2008 rok poniesionych w ramach Programu Współpracy Gminy            Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi     działalność pożytku publicznego na Ochotnicze Straże Pożarne w Sosnowicach
i w Łączanach.

Z każdej kontroli został sporządzony protokół, którego jeden egzemplarz  otrzymały podmioty kontrolowane. W trakcie przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych istotnych uchybień, które skutkowałyby sporządzeniem wniosku do Rady Gminy o wystąpienie do podmiotów kontrolowanych
z zaleceniami pokontrolnymi.

Komisja pracowała w oparciu o zatwierdzony plan pracy na 2009 rok. Tematyka posiedzeń wynikała z  planu pracy, a także dotyczyła materiałów rozpatrywanych na sesjach Rady Gminy .

Najważniejsze tematy posiedzeń komisji w 2009 roku to :

-          analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, sporządzenie opinii o sprawozdaniu oraz sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok,

-          zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy na 2009 rok,

-          zapoznanie się z informacją o działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Brzeźnicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy za 2008 rok,

-          zapoznanie się z informacją o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i komórki świadczeń rodzinnych oraz gminnych instytucji kultury za 2008 rok,

-          zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Zakładu Usługowego
w Brzeźnicy za 2008 rok,

-          zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku oraz o wykonaniu w I półroczu 2009 roku planów finansowych gminnych instytucji kultury,

-          omówienie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok,

-          omówienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,

-          omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2010 rok,

-          omówienie projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Każdorazowo Komisja opiniowała projekty uchwał na sesję oraz omawiała inne sprawy związane z tematyką sesji.

Członkowie komisji  brali aktywny udział w posiedzeniach, zgłaszali swoje uwagi
i propozycje do omawianych tematów, a także zgłaszali Wójtowi Gminy wnioski
i postulaty swoich wyborców.

W posiedzeniach komisji uczestniczyli Wójt Gminy Brzeźnica, Przewodniczący Rady Gminy, Skarbnik Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, a także w zależności od rodzaju spraw rozpatrywanych na posiedzeniach Sekretarz Gminy, Kierownik Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji
w Brzeźnicy, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy oraz Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy.

Komisja Rewizyjna formułowała do Wójta Gminy wnioski dotyczące realizacji budżetu gminy na 2009 rok (w szczególności w zakresie realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy na 2009 rok - pod względem rzeczowym
i finansowym) i bieżących problemów gminy.

Przewodnicząca Komisji brała udział w organizowanych szkoleniach poświęconych funkcji kontrolnej rady gminy realizowanej przez komisję rewizyjną oraz procedurze absolutorium  z tytułu wykonania budżetu gminy.

 

Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Kozioł

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170