Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2009 rok

Sprawozdanie

z działalności Komisji Planowania, Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu
i Bezpieczeństwa Publicznego  za 2009 rok.

 

 

Komisja została powołana w dniu 29 kwietnia 2009 roku Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica Nr XXV/219/2009.

Komisja  pracowała w następującym składzie :

- przewodniczący - Józef Jankowicz

- zastępca przewodniczącego -  Stanisław Kuglin

- członek - Czesław Figuła

- członek -  Marek Kądzioła

- członek - Stanisław Kuglin

- członek - Włodzimierz Niciewicz

- członek - Władysław Odrobina

- członek - Andrzej Świętek

- członek – Pan Stanisław Tracz

- członek - Władysław Wysogląd.

Komisja Planowania, Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego działała na podstawie przyjętego planu pracy na II półrocze 2009 roku
i zrealizowała wszystkie tematy objęte planem działania.

W 2009 roku komisja odbyła 8 posiedzeń, w tym dwa posiedzenia wspólne
z Komisją Rewizyjną.

Komisja odbyła również jedno posiedzenie wyjazdowe z udziałem członków Komisji Rewizyjnej, którego celem było sprawdzenie stanu realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy na 2009 rok. Z kontroli stanu realizacji inwestycji został sporządzony protokół opisujący stopień zaawansowania poszczególnych inwestycji. Wnioski końcowe tego protokołu zostały przekazane Wójtowi Gminy Brzeźnica do realizacji.

Frekwencja radnych na posiedzeniach komisji wyniosła  95,8 %.

Najważniejsze tematy posiedzeń komisji w 2009 roku to :

-          zapoznanie się z informacją Dyrektora Gminnego Zakładu Usługowego
w Brzeźnicy o działalności zakładu w 2008 roku,

-          zapoznanie się z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2008 rok,

-          zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy na 2009 rok,

-          zapoznanie się z informacją o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy i komórki świadczeń rodzinnych za 2008 rok,

-          zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku oraz o wykonaniu w I półroczu 2009 roku planów finansowych gminnych instytucji kultury,

-          ustalenie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok,

-          omówienie projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Brzeźnica na lata 2010 - 2015,

-          omówienie projektu Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Brzeźnica na lata 2010 - 2013”,

-          omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2010 rok,

-          omówienie projektu budżetu gminy na 2010 rok,

-          omówienie autopoprawek Wójta Gminy do projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Niezależnie od powyższych tematów Komisja zajmowała się opiniowaniem materiałów na sesje Rady Gminy i innymi sprawami wnoszonymi przez Wójta
w trakcie jej posiedzeń.

W posiedzeniach komisji brali udział Wójt Gminy Brzeźnica, Skarbnik Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, a także w zależności od rodzaju spraw rozpatrywanych na posiedzeniach Sekretarz Gminy, Kierownik Gminnego Zakładu Usługowego
w Brzeźnicy, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy, sołtysi sołectw Łączany i Marcyporęba oraz mieszkańcy sołectwa Łączany.

Członkowie komisji brali aktywny udział w posiedzeniach, zgłaszali swoje uwagi i propozycje do omawianych tematów, a także zgłaszali Wójtowi Gminy wnioski i postulaty swoich wyborców.

Komisja Planowania, Budżetu, Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego formułowała wnioski do Wójta Gminy dotyczące realizacji budżetu gminy na 2009 rok oraz  bieżących problemów gminy.

 

Komisja stwierdza, że wszystkie jej wnioski i ustalenia były realizowane.

 

Przewodniczący Komisji

Józef Jankowicz

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170