RADNI 2018

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica

zwołuje

na dzień 28 lutego 2018 roku (środa) na godz.14.00

XXXII SESJĘ VII KADENCJI RADY GMINY BRZEŹNICA, która odbędzie się
w Galerii Polsko - Słowackiej w Brzeźnicy
z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy Brzeźnica.
  5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

       1)      zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018- Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.,

2)      wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica na lata

  2018-2027-Nr XXXI/311/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.,

       3)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 
               w Bielsku Białej,

       4)     w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI/309/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  udzielanych publicznym i

              niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom

              prowadzonym na terenie Gminy Brzeźnica, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania,

       5)  odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej na własność Gminy Brzeźnica,

       6)   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzeźnica z przeznaczeniem na poprawienie warunków    

            zagospodarowania nieruchomości przyległej,

       7) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzeźnica z przeznaczeniem na poprawienie warunków    

           zagospodarowania nieruchomości przyległej,

       8) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Brzeźnica nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o nr porządkowym:69, zlokalizowanym na    

           działce nr 1824/3 o pow. 0,0448 ha, obręb Wyźrał, stanowiącej własność osoby fizycznej,

       9) określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica,

     10) współpracy stron w zakresie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK44 w  

           miejscowości Brzeźnica,”

     11) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na 2018 rok.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania do Wójta Gminy.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170