house

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 i art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.poz. 2147 z późn.zm) w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Brzeźnica NR XXVIII/269/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r i Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica NR OR.OSE.0050.247.2017 z dnia 12 października 2017r podaje poniżej

 

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeźnica przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym .

 

Nr działki

Powierzchnia w ha

Numer Księgi

Wieczystej

Obręb,

położenie

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania

Opis nieruchomości, Forma sprzedaży

Cena nieruchomości brutto w zł

485/17

0,1000 ha

KR1W/00015338/6

Brzezinka

Działka nr: 485/17 położona w miejscowości Brzezinka, położona jest w „terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- symbol identyfikacyjny – 3.2 MN1.

Działka nr: 485/17 została wydzielona z działki 485/13 w celu poprawy zagospodarowania działki nr: 821 zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Według uprzednio obowiązujących przepisów wydzielania działek przy sprzedaży budynków do budynku przydzielono działkę znajdującą się pod budynkiem. Brak terenu do prawidłowego korzystania z budynku. W związku z powyższym dokonuje się regulacji prawnej tj. sprzedaż gruntu wokół budynku na rzecz jego właściciela. Powstała w ten sposób działka łącznie z działką nr: 821 umożliwi prawidłowe korzystanie z budynku. Działka 485/17 znajduje się w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 44. Dostępność z drogi gminnej ma się odbywać po ustalonej służebności gruntowej drogą gruntową z kamienia. Forma bezprzetargowa na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U.2016 poz.2147 z późn.zm).

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

25 000,00

( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

 

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12 października 2017 r do dnia 02 listopada 2017 r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica.
  2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej „Wiadomości Powiatowe” i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl
  3. Termin zgłoszenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. z 2016 poz.2147 z późn.zm /, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa z dniem 23 listopada 2017 r.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170