Wynik Przetargu - Remont drogi w miejscowości Sosnowice

 

GMINA BRZEŹNICA, 34-114 BRZEŹNICA

ul. Krakowska 109

tel: 33 8792 029, fax. 33 8792 092,  www.brzeznica.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Brzeźnica, dnia 09.08.2017

ZI.271.172.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

              

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont drogi w miejscowości Sosnowice w km 0+000 – 0+560 w ramach modernizacji –remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych ”

  1. Informuję, że wpłynęły 2 ofert , z których została wybrana oferta nr 2 wykonawcy :

 

ENIGMA GROUP Sp. z o.o.

32-700 BOCHNIA, ul. Chodenicka 39

 

Za całkowitą cenę ryczałtową :

Cena brutto = 97.275,78 zł.

Słownie brutto : dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 78/100

2. Okres gwarancji : 36 miesięcy .

3. Termin wykonania zamówienia : do 10.09.2017 roku

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Pzp i w wyniku oceny ofert wg. Kryteriów uzyskała łącznie 84,00 pkt

 

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert :

Cena brutto – 60 pkt, okres gwarancji na roboty budowlane – 40pkt.

Liczba punktów w kryterium wg SIWZ:

Cena brutto – 60 pkt, okres gwarancji – 24 pkt

4. Punktacja pozostałych ważnych ofert :

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/

Cena brutto

Ilość punktów za kryterium cena -   60pkt

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

Okres gwarancji

Punkty -

za długość okresu gwarancji – 40 pkt

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SILVER” Sp. z o.o.

32-640 ZATOR , ul. Staszica 31

135.190,03

43,17 pkt

83,17 pkt

60 m-cy

40 pkt

 

5. W postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. W postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informację przyjąłem dnia …. Podpis) faksem na numer 033 8792-092 , mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu/ maila.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty .

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Oryginał Pisma:

1. Pismo pobierz

 

 

 

Otrzymują :

  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SILVER” Sp. z o.o., 32-640 ZATOR , ul. Staszica 31
  2. ENIGMA GROUP Sp. z o.o., 32-700 BOCHNIA, ul. Chodenicka 39
  3. a/a

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170