Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Remont budynku socjalnego nr 157 zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1158/1 w miejscowości Tłuczań

 

Nr sprawy ZI.271.165.2017

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZADANIA „Remont budynku socjalnego nr 157 zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1158/1 w miejscowości Tłuczań

WójtGminy Brzeźnica, działając zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZI.271.165.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont budynku socjalnego nr 157 zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1158/1 w miejscowości Tłuczańogłoszonego w BZP na portalu UZP pod numerem 545460 - 2017w dniu 05.07.2017 r, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica oraz na stronie internetowej www.brzeznica.pl .                    

UZASADNIENIE

W postępowaniu przetargowym nr ZI.271.165.2017 złożono jedną ofertę. Cena oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 postępowanie zostanie unieważnione.

 

Oryginał pisma do pobrania:

1. Pismo pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170