Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi w miejscowości Sosnowice

 

ZP.271.172.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.07.2017r w postępowaniu przetargowym pn. Remont drogi w miejscowości Sosnowice w km 0+000 – 0+560 w ramach modernizacji – remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych ”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 134.161,12 zł.

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty 60%

Wydłużenie okresu gwarancji na roboty 40%

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo-Usługowe „SILVER” Sp. z o.o. 32-640 ZATOR , ul. Staszica 31

135.190,03

60 miesięcy gwarancji

2.

ENIGMA GROUP Sp. z o.o.

32-700 BOCHNIA

UL. Chodenicka 39

97.275,78

36 miesięcy gwarancji

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. od dnia 25.07.2017r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Oryginał pisma do pobrania:

1. Pismo pobierz

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170