Ogłoszenie Nr K.210.3.2017   

 

WÓJT  GMINY BRZEŹNICA
UL. KRAKOWSKA 109
34-114 BRZEŹNICA 

 

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: 
DYREKTOR PUBLICZNEGO ŻŁOBKA „KĄCIK DLA MALUSZKA” w BRZEŹNICY

 

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalne):
 1. Spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) określonych dla  kierowniczych stanowisk urzędniczych,
 2. Wykształcenie wyższe i co najmniej 3 letnie  doświadczenie w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi (art. 13 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - Dz.U.  z 2016 r. poz. 157)

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu jednostką budżetową.
 2. Znajomość przepisów prawnych dotyczących  zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, tj.

– ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157),        

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm. ),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),

- ustawy 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2135 z późn. zm.),

- rozporządzenia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. (Dz. U. z 2014 r.  poz. 925).,

- statutu Publicznego Żłobka „KĄCIK DLA MALUSZKA”w Brzeźnicy.

 

3) Znajomość zasad rachunkowości budżetowej,

4) Umiejętność kierowania zespołem, myślenia strategicznego, delegowania zadań,

5) Dyspozycyjność,

6) Samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,

7) Odporność na stres,

8) Wysoka kultura osobista, komunikatywność,

9) Dobra organizacja pracy,

10 )Biegła znajomość obsługi komputera.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością Żłobka.
 2. Zapewnienie należytego stanu higieniczno-sanitarnego Żłobka oraz bezpiecznych warunków pracownikom i wychowankom Żłobka,
 3. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka,
 4. Realizacja zadań statutowych  oraz właściwe gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w rocznym planie finansowym Żłobka i ponoszenie odpowiedzialności za jego prawidłowe wykonanie,
 5. Prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnienie jego należytej ochrony jak również jego właściwe wykorzystanie,
 6. Stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 7. Należyte planowanie, organizowanie pracy żłobka i usprawnianie jego organizacji,
 8. Zapewnianie pomocy pracownikom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,
 9. Prowadzenie stałego nadzoru nad należytym wykonaniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,
 10. Współpraca z rodzicami
 11. Współdziałanie z organem prowadzącym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami.
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 

4. WARUNKI PRACY:

 1. Wymiar czasu pracy - 1/4  etatu
 2. Praca na stanowisku zarządzającym, decyzyjnym, wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu, oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych,
 3. Praca o charakterze administracyjnym, siedząca, chodząca, wymagająca, kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań.
 4. Publiczny Żłobek „KĄCIK DLA MALUSZKA”znajduje się  na parterze budynku: ul. Adama Gorczyńskiego 1, 34-114 Brzeźnica.

5. INFORMACJA:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Publicznym Żłobku „KĄCIK DLA MALUSZKA”           w Brzeźnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny
 2. życiorys (CV)
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 5. kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,
 6. Kserokopia świadectw pracy potwierdzających  zatrudnienie,
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami  kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Uwaga!

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6  ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane a w przypadku składanych  kopii,  powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem  przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć  w Urzędzie Gminy Brzeźnica (dziennik podawczy lub sekretariat) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do urzędu gminy) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka „KĄCIK DLA MALUSZKA”  w Brzeźnicy ” do dnia 6.07.2017 roku do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica  działa dwuetapowo:

I etap – ustalenie listy kandydatów  spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do  drugiego etapu postępowania.

II etap – przeprowadzenie  rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami   z zakresu znajomości  przepisów ustaw wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres  e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych” (t.j. Dz.U. z 2015 poz.2135 z późn. zm.).

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie Internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109.

 

Data ukazania się ogłoszenia:  26 .czerwca  2017 r.

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170