Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu do zbiórki odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Brzeźnica

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

               

 Zamawiający działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup pojazdu do zbiórki odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Brzeźnica”, które odbyło się w dniu 18.04.2017 r. o godzinie 10:30.

 Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi: 230 010,00 zł.

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:

 

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

60%

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

(miesiące)

40%

Warunki płatności

1.

Małopolskie Centrum Komunalne

OMEGA

Tomasz Janowski

ul. św. Prokopa 29

32-851 Jadowniki

 229 505,70

zgodnie z wymogami

SIWZ

24

zgodnie z wymogami SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170