GOPS2

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe możliwości – nowe szanse” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Usługa noclegowo gastronomiczna

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 43 osób w tym 24 uczestników projektu, 15 dzieci w wieku 4 - 14 lat, 2 pracowników socjalnych oraz 2 trenerów w terminie 20-23 kwietnia 2017.

Usługa obejmuje:

Pobyt w terminie: 20.04.2017 od godziny 9.00 - 23.04.2017 do godziny 17.00 dla maksymalnie 43 osób,

 1. Nocleg wraz ze śniadaniem w dniach 20,21,22 kwietnia 2017 dla maksymalnie 43 osób,
 2. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 20,21,22,23 kwietnia 2017 dla maksymalnie 43 osób,
 3. Przerwa kawowa (ciastka, kawa, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 20,21,22,23kwietnia 2017 dla maksymalnie 28 osób,
 4. Przerwa ciasteczkowa ( ciasteczka, napoje, soki, woda mineralna, owoce ) w dniach 20,21,22,23kwietnia 2017 dla maksymalnie 15 dzieci,
 5. Kolacja grillowa w dniach 20,22kwietnia 2017 dla maksymalnie 43 osób,
 6. Kolacja w formie szwedzkiego stołu w dniach 21,23 kwietnia 2017 dla maksymalnie 43 osób,
 7. Wynajem 2 sal szkoleniowych w dniach 20,21,22,23 kwietnia 2017 - 1 sala dla maksymalnie 13 osób.
 8. Animator dla dzieci (co najmniej dwie osoby) w dniach 21,22,23,24 kwietnia 2017 dla maksymalnie 15 dzieci każdego dnia.
 9. Pokój zabaw dla dzieci w dniach 21,22,23,24 kwietnia 2017 dla maksymalnie 15 dzieci każdego dnia.
 10. Basen w dniach: 21,22,23,24 kwietnia 2017 dla maksymalnie 43 osób - 1 godzina na osobę dziennie.

II. Warunki współpracy:

 

 1. Umowa cywilno-prawna.

 

Warunki wymagane od Wykonawców:

a) Posiadanie uprawnień do wykonania działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia

b) Posiadanie potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty z obsługą ratownika udostępniony na potrzeby realizacji usługi,
 2. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 osobowych,
 3. Ośrodek dysponuje 1 salą szkoleniową udostępnioną na potrzeby realizacji usługi,
 4. Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępnione na potrzeby realizacji usługi znajdują się w jednym budynku,
 5. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizacji usługi wyposażony jest w łazienkę.
 6. Ośrodek zapewnia usługę animatora dla dzieci realizowaną co najmniej przez dwie osoby jednocześnie posiadające kwalifikacje do opieki nad dziećmi w okresie realizacji usługi w dniach 20,21,22,23.04.2017 w godzinach 9.00 – 17.00 każdego dnia.
 7. Ośrodek dysponuje pokojem zabaw dla dzieci udostępnionym na potrzeby realizacji usługi,
 8. Wszystkie pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach 20.04.2017 od godziny 9.00 do 23.04.2017 do godziny 17.00.
 9. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od siedziby miejscowości Brzeźnica, kod pocztowy 34-114.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

 1. cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90
 1. odległość od miejscowości Brzeźnica – 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

Cena usługi brutto: (Cmin / C of. licz.) x *90 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie:

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

Punkty za kryterium „odległość od miejscowości Brzeźnica” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 10 punktów, weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

„Odległość od miejscowości Brzeźnica” weryfikacja na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, oceniana będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Do 100 kilometrów od miejscowości Brzeźnica – 10 pkt.

Powyżej 100 kilometrów od miejscowości Brzeźnica - 0 pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt.

Końcowy wyniki zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 1. W druku „formularz oferty” – należy podać cenę:
  1. Nocleg wraz ze śniadaniem za osobę dorosłą,
  2. Nocleg wraz ze śniadaniem za dziecko,
  3. Obiad za osobę dorosłą,
  4. Obiad za dziecko,
  5. Przerwa kawowa za osobę dorosłą,
  6. Przerwa ciasteczkowa za dziecko,
  7. Kolacja grillowa za osobę dorosłą,
  8. Kolacja grillowa za dziecko,
  9. Kolacja w formie szwedzkiego stołu za osobę dorosłą,
  10. Kolacja w formie szwedzkiego stołu za dziecko,
  11. Wynajem Sal szkoleniowych za dzień najmu za salę.
  12. Animator - opieka nad dziećmi za dzień,
  13. Pokój zabaw dla dzieci.
  14. Basen godzina na osobę.
 1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 2. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po(zł/ gr).
 4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać ma formularzu oferty na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w siedzibie GOPS Brzeźnica, ul. Krakowska 111 – 34-114 Brzeźnica, do dnia 17.04.2017r. do godz. 9.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz Ofertowy pobierz

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170