Zapytanie Ofertowe - dostawa wraz z transportem i rozładunkiem kruszywa

 

Zaproszenie do składania ofert

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz.2164 z późn. zm.)

do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 30.000 euro

           

I. Przedmiot zamówienia:

Urząd Gminy w Brzeźnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z transportem i rozładunkiem ( rozciągniecie po drodze ) kruszywa :

kliniec porfirowy o granulacji 4,0-31,5 mm – 300 ton

- niesort porfirowy o granulacji 0,0-31,5 mm – 300 ton

samochodami samowyładowczymi (wywrotka) o ładowności do 10 - 12 ton. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego z przeznaczeniem do remontu dróg gminnych i wewnętrznych (budowy podbudowy i nawierzchni drogowych dla dróg o ruchu średnim i lekkośrednim). Materiał musi posiadać odpowiednie atesty oraz spełniać normy.

Szacowana przez Zamawiającego wielkość dostaw wynosi około 600 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostawy do wartości środków posiadanych w budżecie Gminy na realizację usługi.

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca dostaw, na terenie gminy Brzeźnica.

Kruszywo – kliniec i niesort porfirowy nie może posiadać zanieczyszczeń. Nie dopuszcza się kruszywa ze skały osadowej (wapiennej).

II. Termin realizacji zadania:

Realizacja zadania nastąpi od dnia zawarcia Umowy do dnia 28.07.2017 roku lub gdy zamawiający wyda na realizację zamówienia kwotę jaką zamierza przeznaczyć.

Zamawiający każdorazowo z dwudniowym wyprzedzeniem będzie zgłaszał Wykonawcy potrzebę dostawy.

Płatnikiem będzie : Gmina Brzeźnica z siedzibą ul. Krakowska 109 , 34-114 BRZEŹNICA ; NIP 551-11-23-918

III. Termin związania z ofertą : 30 dni

IV. Kryteria wyboru oferty : najniższa cena za 1 tonę kruszywa – kliniec i niesort porfirowy wraz z transportem i rozładunkiem oraz spełniająca wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

V. Opis sposobu obliczania ceny oferty :

Wykonawca podaje w formularzu cenę za 1 tonę kruszywa - kliniec i niesort porfirowy wraz z transportem na teren Gminy Brzeźnica. Cena za wykonanie jest ceną ryczałtową. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena musi być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

VI. Sposób przygotowania oferty : Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, na komputerze , nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób : nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „ Dostawa kruszywa – klińca i niesortu porfirowego wraz z transportem na terenie Gminy Brzeźnica w 2017 roku”. Nie otwierać przed  19.04.2017r przed godziną 14.00

VII Miejsce i termin złożenia ofert:

Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dostawa kruszywa – klińca i niesortu porfirowego wraz z transportem na terenie Gminy Brzeźnica w 2017roku” do pokoju nr 6 /dziennik podawczy/ Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica , ul. Krakowska 109 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Brzeźnica, faksem (033)879 20 92, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 19.04.2017r. do godziny 14.00

VIII. Istotne warunki umowy i odbioru przedmiotu umowy

a) wynagrodzenie ryczałtowe

b) podstawa wystawienia faktury – dokument „WZ” – potwierdzony przez Sołtysa miejscowości do której kruszywo zostało dostarczone i pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zamówienia.

c) podstawa zapłaty - prawidłowo wystawiona faktura płatna przelewem w terminie do 21dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego

 

IX. Warunki wymagane od Wykonawców:

a) Posiadają uprawnienia do wykonania działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia

b) Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c) Posiadają aktualną umowę zwartą ze składowiskiem na odbiór tego rodzaju opadów.

     X. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

     Stanowisko ds. Inwestycji Gminnych i Zamówień Publicznych – Pokój nr 35 Urzędu Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109    (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 20 29 wew.51

 

XI. Zamawiający udzieli zamówienia:

Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto określoną w Załączniku Nr 1. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Załączniki do pobrania

1. Oferta Cenowa pobierz

 

Z poważaniem,

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170