OGL2

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brzeźnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Gminę Brzeźnica

 

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) a także stosownie do Uchwały Rady Gminy Brzeźnica Nr XIX/171/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica w części dotyczącej miejscowości Brzeźnica, Brzezinka i Kossowa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodę w Brzeźnicy, przeznaczenie terenu pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków z możliwością lokalizacji obiektów i urządzeń służących gospodarce odpadami i przeznaczenie terenu pod lokalizację usług w Brzezince oraz przeznaczenie terenu pod lokalizację obiektów sportu i rekreacji i przeznaczenie terenu pod lokalizację drogi publicznej w Kossowej.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany planu.

Projekt zmiany planu udostępniony będzie w dniach od 13 kwietnia 2017 r. do 17 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, o godz. 10.00.

Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Brzeźnica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brzeźnica.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170