XXIV Sesja Rady Gminy Brzeźnica

WIAD SES 03 W czwartek 24 marca br. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018. Jak co roku w okresie wiosennym głównym tematem sesji było bezpieczeństwo w zakresie działań policyjnych i ratowniczo-gaśniczych w Naszej Gminie za miniony rok.

 

 

 

 

 

Szczególnymi gośćmi zaproszonymi na te obrady byli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – Pan Paweł Kwarciak, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach – Pan Marcin Wiśniowski, Kierownik Posterunku Policji w Brzeźnicy - Pan Wiesław Gramatyka oraz Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Pan Zdzisław Orgal. Jak zawsze swoją obecnością zaszczycili również sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele prasy.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podsumowali działania ratowniczo-gaśnicze, bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Gminy. Na ręce Wójta Gminy i Rady Gminy zostały złożone podziękowania za dotychczasową współpracę i wsparcie finansowe jakie jest udzielane z budżetu gminy na rzecz reprezentowanych jednostek.

Nie zabrakło również gratulacji i podziękowań ze strony Wójta Gminy.

Wójt Gminy Bogusław Antos a zarazem Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP podziękował przedstawicielom Policji i Państwowej Straży Pożarnej za dotychczasową współpracę, za czuwanie nad bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Wójt Gminy pogratulował skutecznego działania służbom mundurowym oraz podziękował za ujęcie sprawcy ostatnich podpaleń jakie miały miejsce na terenie miejscowości Łączany. Podziękowania zostały skierowane również w stronę strażaków ochotników którzy swoim czynnym udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych ratują życie i mienie mieszkańców.

Kolejnym ważnym punktem obrad było podjęcie uchwał związanych z reformą oświatową. Między innymi została podjęta uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała ta uzyskała pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie oraz związków zawodowych. W myśl tej uchwały od 1 września 2017 roku na terenie Gminy będzie funkcjonowało 6 szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII oraz klas gimnazjum do wygaśnięcia, tj. do 31 sierpnia 2019 roku.

Uchwalono także uchwały dotyczące kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy. Na podstawie tych uchwał zostanie ogłoszona rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018.

Podjęto również zmiany w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto uchwalono przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wyźrał z przeznaczeniem terenu pod lokalizację obiektów usług i rzemiosła.

Obok powyższych uchwał w porządku obrad pojawił się Statut Gminy, który po kilku roboczych spotkaniach komisji Statutowej i przedstawiciela Urzędu Gminy został przyjęty. Jak co roku Radni zatwierdzili Program opieki nad bezdomnym zwierzętami na 2017 rok. Program zakłada wyłapywanie i opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami przez wyspecjalizowaną firmę. Podjęta została także decyzja o sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntów położonych w miejscowości Łączany na rzecz osób fizycznych w celu poprawy warunków zagospodarowania ich nieruchomości.

Treść wszystkich podjętych uchwał będzie dostępna w Biurze Rady Gminy oraz zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170