DSC04905 w

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica

zwołuje

na dzień 23 marca 2017 roku (czwartek) na godz.1100

XXIV SESJĘ VII KADENCJI RADY GMINY BRZEŹNICA, która odbędzie się
w Galerii Polsko – Słowackiej w Brzeźnicy z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
  4. Analiza stanu utrzymania gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych oraz działań podejmowanych przez Wójta Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego za 2016 rok.
  5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach o zagrożeniach pożarowych na terenie Gminy Brzeźnica w 2016 roku.
  6. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach na temat stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2016 rok ,ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Brzeźnica.
  7. Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy Brzeźnica.
  8. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

     1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.,

     2) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2017– 2023 – Nr XXI/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.,

     3) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica,

     4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brzeźnica z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

     5) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2017,

     6) Statutu Gminy Brzeźnica,

     7) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

     8) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych Kryteriów,

     9) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla Kandydatów do publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

   10) określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania do Wójta Gminy.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie sesji.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170