GOPS2

 

Projekt „Nowe możliwości – nowe szanse” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu.

Usługa obejmuje następujące zabiegi:

Nazwa zabiegu

ilość zabiegów

TENS odcinka lędźwiowego

40

SOLUX odcinka lędźwiowego

20

LASER odcinka lędźwiowego

20

Kinezyterapia

20

Masaż grzbietu i brzucha PNF

10

Ćwiczenia obręczy barkowej

40

Ćwiczenia obręczy biodrowej

20

Masaż klasyczny kręgosłupa

10

Masaż klasyczny odcinka piersiowego

10

Masaż klasyczny odcinka lędźwiowego

10

Ćwiczenia mięśni tułowia

20

Ćwiczenia mięśnia 4 głowego uda

10

Ćwiczenia czynno-bierne kończyny górnej

10

Masaż obręczy barkowej i biodrowej

10

Masaż odcinka szyjno - lędźwiowego

10

 

II. Warunki współpracy:

 

 1. Umowa cywilno-prawna realizowana w okresie od podpisania umowy do 20.12.2017
 2. Usługa realizowana w pomieszczeniach udostępnionych przez Wykonawcę lub w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie gminy Brzeźnica.

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. Pomieszczenie udostępnione przez Wykonawcę na potrzeby realizacji usługi powinno znajdować się na terenie gminy Brzeźnica lub odległości nie większej niż 15 km od miejscowości Brzeźnica.
 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania usług rehabilitacji.
 2. Wykonawca posiada wyposażenie pozwalające na realizację wszystkich zabiegów wymienionych w pkt I.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto - 100 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%                 przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 1. W druku „formularz oferty” – należy podać cenę netto i brutto każdego z zabiegów wymienionych w pkt 1 – opis przedmiotu zamówienia.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po(zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty na wzorze załączonym do rozeznania, należy przesłać na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w siedzibie GOPS Brzeźnica, ul. Krakowska 111 – 34-114 Brzeźnica, do dnia 14.03.2017r. do godz. 9.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi oraz ilości zabiegów.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz Ofertowy pobierz

 

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170