OGL2

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego miejscowość Marcyporęba w Gminie Brzeźnica

 

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeźnica Uchwały Nr XXI/201/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Marcyporęba w gminie Brzeźnica.

Przedmiotem planu będzie obszar obejmujący miejscowość Marcyporęba w jej granicach administracyjnych.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji planu na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Brzeźnica.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 34-114 Brzeźnica.

Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie mapki, z zaznaczoną nieruchomością (lub jej częścią), której dotyczy wniosek.

Termin składania wniosków upływa w dniu 7 kwietnia 2017 roku.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu planu wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170