house

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.poz. 2147) w wykonaniu
Uchwały Rady Gminy Brzeźnica NR XXII/221/2017 z dnia 25 stycznia 2017r
podaje poniżej wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeźnica
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

 

Nr działki

Powierzchnia w m2

Numer Księgi

Wieczystej

Obręb,

położenie

 

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości brutto w zł

520/2

37 m2

KR1W/00015338/6

Brzezinka

 

Działki o nr: 520/2, 520/3, 520/4,520/5,520/6,520/7,520/8,520/9 położone są w miejscowości Brzezinka, Gmina Brzeźnica, powiat wadowicki woj. małopolskie i znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu identyfikacyjnym planu: 3.2MN1

 

 

Działki o zróżnicowanej powierzchni wydzielone z działki nr: 520,obręb Brzezinka, która w części przylegała do drogi publicznej i częściowo o różnych powierzchniach jest zagospodarowana z nieruchomościami przyległymi. Zagospodarowane fragmenty działek wchodzą najczęściej w części zagospodarowanych nieruchomości przyległych. Działki te posiadają te same atrybuty rynkowe.

693,00

520/3

402 m2

KR1W/00015338/6

Brzezinka

7.525,00

520/4

88 m2

KR1W/00015338/6

Brzezinka

1.647,00

520/5

181m2

KR1W/00015338/6

Brzezinka

3.388,00

520/6

111m2

KR1W/00015338/6

Brzezinka

2.078,00

520/7

37 m2

KR1W/00015338/6

Brzezinka

   693,00

520/8

246m2

KR1W/00015338/6

Brzezinka

4.605,00

520/9

97m2

KR1W/00015338/6

Brzezinka

1.816,00

 

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 24 luty 2017 r do dnia 17 marca 2017 r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica.
  2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej „Wiadomości Powiatowe” i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl
  3. Termin zgłoszenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. z 2016 poz.2147 z późn.zm /, jeżeli złozy wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa z dniem 07 kwietnia 2017 r.

 

mgr inż. Bogusław ANTOS

Wójt Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170