DSC04905 w

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica

zwołuje

na dzień 8 lutego 2017 roku (środa) na godz.1300

XXIII SESJĘ VII KADENCJI RADY GMINY BRZEŹNICA, która odbędzie się
w Galerii Polsko – Słowackiej w Brzeźnicy z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy Brzeźnica.
  5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

     1) wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy

         Brzeźnica,

     2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą

         "Budowa sieci wodociągowej do Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach",

     3) zmiany Uchwały Nr II/12/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2014 roku,

   4) zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2013 roku

         w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brzeźnica, których

         właścicielem jest Gmina Brzeźnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,    

         udostępnionych dla operatorów i przewoźników.

     5) zmian w Uchwale Nr XXXIV/296/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2014 roku w

         sprawie podziału Gminy Brzeźnica na obwody głosowania, ustalenia granic i siedzib      

         obwodowych komisji wyborczych.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania do Wójta Gminy.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.


 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170