Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie Nr K.210.2.2016
Data ukazania się ogłoszenia: 5 stycznia 2017 r.

 

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze:  DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w BRZEŹNICY - umowa o zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Dyrektora

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalne):

 1. Spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych,
 2. Wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie zarządzania, administracji publicznej lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania, administracji publicznej),
 3. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

  1. Znajomość problematyki zarządzania i funkcjonowania jednostek oświatowych,
  2. Znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw:

             - o systemie oświaty,

       - Karta Nauczyciela,

       - ustawy o samorządzie gminnym,

       - kodeksu pracy,

       - kodeksu postępowania administracyjnego,

       - prawa zamówień publicznych,

       - ustawy o finansach publicznych,

       - o dostępie do informacji publicznej,

       - o ochronie danych osobowych,

       3) Znajomość zasad rachunkowości budżetowej,

 1. Umiejętność kierowania zespołem, myślenia strategicznego, delegowania zadań,
 2. Dyspozycyjność,
 3. Samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,
 4. Odporność na stres,
 5. Wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 6. Dobra organizacja pracy,
 7. Biegła znajomość obsługi komputera.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Nadzór i koordynacja nad prowadzeniem obsługi gospodarki finansowej, kadrowo-płacowej, administracyjnej, organizacyjnej, rachunkowości i sprawozdawczości placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.
 2. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum oraz dyrektorów jednostek obsługiwanych,
 3. Sprawdzanie i podpisywanie dowodów księgowych pod względem merytorycznym.
 4. Nadzorowanie prawidłowości przygotowania przez dyrektorów projektów planów finansowych placówek oświatowych oraz opracowywanie zbiorczych wniosków do budżetu gminy w zakresie oświaty.
 5. Pomoc dyrektorom obsługiwanych placówek w zakresie prawidłowej realizacji planu finansowego placówki.
 6. Organizowanie i prowadzenie prac statystycznych dotyczących oświaty, sporządzanie zbiorczych i okresowych sprawozdań i analiz.
 7. Opracowywanie planu finansowego Centrum i prawidłowa realizacja budżetu Centrum.
 8. Nadzór nad przygotowaniem przez dyrektorów placówek oświatowych projektów organizacyjnych zgodnych z ramowymi planami nauczania.
 9. Prowadzenie spraw z zakresu organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek obsługiwanych.
 10. Obsługa komisji egzaminacyjnych w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego.
 11. Nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki.
 12. Organizowanie i rozliczanie dowozu uczniów do szkół.
 13. Realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym.
 14. Realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 15. Sporządzanie zestawień zbiorczych w Systemie Informacji Oświatowej.
 16. Opracowanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz informacji w zakresie oświaty i wychowania.
 17. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymaniem i likwidowaniem przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 18. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu dla dzieci niepełnosprawnych,
 19. Przygotowywanie i realizacja porozumień z innymi gminami w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gminy.
 20. Współdziałanie z Kuratorium Oświaty w Krakowie jako organem nadzoru pedagogicznego, w realizacji zadań oświatowych w Gminie Brzeźnica.

4. WARUNKI PRACY:

 1. Wymiar czasu-   1 etat
 2. Praca na stanowisku zarządzającym, decyzyjnym, wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu, oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych,
 3. Praca o charakterze administracyjnym, siedząca, chodząca, wymagająca wyjazdów w teren, kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań. Biuro mieści się na parterze budynku: Brzeźnica ul. Krakowska 111.

5. INFORMACJA:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny
 2. życiorys (CV)
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 5. kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,
 6. Kserokopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie,
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Uwaga!

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica (dziennik podawczy lub sekretariat) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do urzędu gminy) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy ” do dnia 16 stycznia 2017 roku do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica działa dwuetapowo:

I etap – ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami   z zakresu znajomości przepisów ustaw wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych” (t.j. Dz.U. z 2015 poz.2135 z późn. zm.).

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie Internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109.

                                                                                                                  

Wójt Gminy Brzeźnica

 mgr inż. Bogusław Antos

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170