Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

OGL2

W dniu 21 listopada 2016 roku PREZES STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU TŁUCZANI złożył do Wójta Gminy Brzeźnica ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez publikację i wydruk książki o Tłuczani oraz o zabytkowym kościółku w Tłuczani i jego fundatorze ks. Grzegorzu Janie Zdziewojskim z Łasku.

 

Analiza w/w oferty wykazała, że:

    Uproszczona oferta złożona przez Stowarzyszenie spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia14 kwietnia 2016 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

    Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

    Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

    - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,

    - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

    - łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w danym roku kwoty 20.000 zł,

    - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.

    Oferta spełnia łącznie powyższe warunki.

    Zadanie publiczne polega na publikacji i wydruku książki o Tłuczani oraz o zabytkowym kościółku w Tłuczani i jego fundatorze ks. Grzegorzu Janie Zdziewojskim z Łasku.

    Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:

- wzbogacenie wiedzy na temat historii Tłuczani w gminie Brzeźnica, gdyż do tej pory nie powstała taka publikacja,

- promocja dziedzictwa kulturowego gminy Brzeźnica,

- propagowanie zabytków gminy Brzeźnica,

- przybliżenie postaci wybitnego kapłana, pisarza ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego,

- kształtowanie tożsamości regionalnej mieszkańców gminy Brzeźnica.   

    W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone działania: opracowanie, skład wydruk książki.

    Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób:

    „Książka przybliżać będzie czytelnikom historię Tłuczani w gminie Brzeźnica  od czasów jej powstania w XIV wieku, historię parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Tłuczani, sylwetkę ważnej postaci w historii gminy Brzeźnica , ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego (1609-1685) kandydata do wyniesienia na ołtarze, fundatora i budowniczego czterech kościołów (w Tłuczani, Kętach, Pisarzowicach i Wilamowicach), z których zachował się tylko jeden, w Tłuczani w gminie Brzeźnica”.

    Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 złotych).

    Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 16) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 239 z późn. zm.) oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Brzeźnica w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. (Uchwała XII/118/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Uchwałą Nr XX/187/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

    Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 239 z późn. zm.) organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego - publikację i wydruk książki o Tłuczani oraz o zabytkowym kościółku w Tłuczani i jego fundatorze ks. Grzegorzu Janie Zdziewojskim z Łasku i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych).

    Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

    Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 – 114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 lub poprzez pocztę e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 28 listopada 2016 roku.

Załącznik:

1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170