Wójt Gminy Brzeźnica informuje o rozpoczynających się konsultacjach

 

OGL2

 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXVI/308/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Brzeźnica

informuje o konsultacjach

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

Termin konsultacji: Konsultacje odbędą się w dniu 10 listopada 2016r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Brzeźnica w Sali USC.

Forma konsultacji: Konsultacje przybierają formę otwartego spotkania.

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brzeźnica.

 

Projekt uchwały >> pobierz

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ mgr inż. Bogusław Antos

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170