STYP SZKOL-2016

 

Urząd Gminy w Brzeźnicy informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy w terminie do 15 września 2016 r., a w przypadku słuchaczy kolegium (nauczycielskiego, języków obcych, pracowników służb społecznych) do dnia 17 października 2016 r.

 

Stypendium szkolne przeznaczone jest dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegium. Warunkiem przyznania stypendium jest dochód na członka rodziny nie przekraczający 514,00 netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Stypendium szkolne może być realizowane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu książek i innych pomocy naukowych oraz przyborów szkolnych
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (odpłatność za internat lub wyżywienia)
 • świadczenia pieniężnego- refundacja poniesionych kosztów związanych z edukacją na podstawie faktur lub rachunków imiennych wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające  wysokość dochodu netto członków rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. :

 

 1. zaświadczenie lub oświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto
 2. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenie uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub umowy o dzieło, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie społeczne
 3. zaświadczenie, oświadczenie lub nakaz płatniczy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (za miesięczny dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się kwotę 288,00 zł )
 4. zaświadczenie lub decyzja z ośrodka pomocy społecznej o pobranych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek wychowawczy, zaliczka alimentacyjna)
 5. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 6. decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego
 7. postanowienie sądu lub inny dokument o zasądzonych alimentach
 8. zaświadczenie o stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji
 9. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o dochodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 10. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z pracy za granicą i z prac dorywczych
 11. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Pliki do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego pobierz
2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego pobierz
3. Druk oświadczenia pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170