Gmina Brzeźnica opracowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

PGN2Rada Gminy Brzeźnica Uchwałą Nr XV/149/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. uchwaliła Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020. Dokument przewiduje szereg różnych działań związanych z oszczędzaniem energii i wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii, które podejmie nie tylko sama gmina, ale także mieszkańcy i przedsiębiorcy na jej terenie.

 

 

 

 

Co to jest Plan gospodarki niskoemisyjnej i jakie są korzyści z jego realizacji ?

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym określającym najważniejsze działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej, redukcję emisji dwutlenku węgla oraz wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Realizacja takiego planu pozwala osiągnąć długookresowe korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Dokument służy też realizacji przez Polskę obowiązków wynikających z Protokołu z Kioto oraz pakietu klimatyczno-energetycznego UE, przyjętego przez Komisję Europejską w 2008 i znowelizowanego w 2014 roku. Określenie zadań inwestycyjnych i wpisanie ich do PGN umożliwia gminie skorzystanie ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskigo na lata 2014-2020. Dodatkowo będzie można pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz skorzystać z dofinansowań proponowanych przez banki komercyjne.

Jakie działania przewidziano w planie ?

W planie przewidziano następujące przedsięwzięcia, które mają być realizowane przez Urząd

Gminy i jednostki gminne: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (montaż mikroinstalacji OZE – ogniwa fotowoltaiczne), efektywna produkcja i dystrybucja ciepła (wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne), wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w efektywny energetycznie sprzęt i urządzenia, niskoemisyjny transport, modernizacja i rozbudowa układu drogowego celem zmniejszenia uciążliwości i ograniczenia emisji (m.in. budowa ścieżek rowerowych), usługi doradcze w zakresie efektywności energetycznej, ograniczenia emisji i zastosowania OZE, szkolenia w zakresie efektywności energetycznej, zmian klimatu i OZE, akcje informacyjne, promocyjne skierowane do mieszkańców, konferencje, działania promocyjne w ramach realizowanych projektów

Plan gospodarki niskoemisyjnej służy koordynacji tych wszystkich działań.

Jakie korzyści dla mieszkańców i przedsiębiorców ?

Główną korzyścią, jaką może osiągnąć cała społeczność lokalna dzięki realizacji planu, jest zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie kosztów energii. Gmina będzie realizować projekty we własnych obiektach, ale także koordynować i wspierać projekty kierowane do mieszkańców. Planowane reguły udzielania dofinansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej przewidują, że udzielenie wsparcia dla projektu (w tym także realizowanego przez przedsiębiorcę) może być uzależnione od ujęcia go w stosownym dokumencie planistycznym gminy. Dotyczy to zwłaszcza projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy pozwala ten wymóg zrealizować.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu dostępnego na stronie www.brzeznica.pl w zakładce: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”.

 

UCHWAŁA NR XV/149/2016 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Brzeźnica”

Załącznik nr 1 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Prezentacja – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170