REK PRZEDSZ 2016

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeźnica

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica

W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyjmuje kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a rekrutacja przebiega w dwóch etapach.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają na rok szkolny 2016/2017 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w terminie od dnia 19.02.2016 roku do dnia 29 lutego 2016 roku.          

Wnioski można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek wychowania przedszkolnego, określając w nich kolejność wybranych placówek, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych ( wzór wniosku - załącznik nr 1 )

 

  1. ETAP

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów ustala się po 50 punktów.

Określamy następujące dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata w/ w kryteriów:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem/opiekunem prawnym

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

DRUGI ETAP

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria ustalone Uchwałą Nr XIII/125/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 

L.p.

 

Kryteria Postępowania Rekrutacyjnego

 

 

Liczba punktów

 

Dokument potwierdzający kryterium

1.

Dziecko, którego obydwoje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko mieszkają w Gminie Brzeźnica

8

Oświadczenie

rodziców/opiekunów

prawnych

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących

4

Oświadczenie

rodziców/opiekunów

prawnych

3.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola

4

Oświadczenie

rodziców/opiekunów

prawnych

4.

Dzieci starsze przed młodszymi wg miesiąca urodzenia

3

Oświadczenie

rodziców/opiekunów

prawnych

5.

Dzieci zadeklarowane na więcej niż 5 h dziennie

4

Oświadczenie

rodziców/opiekunów

prawnych

6.

Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się na terenie Gminy Brzeźnica

1

Oświadczenie

rodziców/opiekunów

prawnych

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 określa:

 

Zarządzenie Nr OR.OSE.0050.99.2016 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 31 marca 2016 roku

od 4 maja do 5 maja 2016 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

Od 1 do 5 kwietnia 2016 roku

Od 6 do 10 maja 2016 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25 kwietnia 2016 roku

25 maja 2016 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 26 do 27 kwietnia 2016 roku

Od 27 do 30 maja 2016 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 kwietnia 2016 roku

1 czerwca 2016 roku

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeźnica

W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły   i gimnazjum. W przypadku wystąpienia wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustalone Uchwalą Nr XIII/126/2016 Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych

 

L.p.

 

Kryteria postępowania rekrutacyjnego

 

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Kandydat jest mieszkańcem gminy Brzeźnica

15

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

2.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole

10

Potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

3.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej szkoły

5

Potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

4.

Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się na terenie Gminy Brzeźnica

5

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

5.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni( babcia, dziadek) wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należnej opieki

2

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

Kryteria postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych gimnazjów

 

L.p.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Kandydat jest mieszkańcem gminy Brzeźnica

15

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

2.

Kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej wchodzącej w skład jednostki, w której funkcjonuje wybrana szkoła

10

Potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

3.

Posiadanie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

10

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

4.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej szkoły

5

Potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

5.

Krótsza droga kandydata do wybranej szkoły, niż do szkoły na terenie obwodu zamieszkiwanego przez kandydata

3

Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 określa:

Zarządzenie Nr OR.OSE.0050.99.2016 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 4,04.2016 roku do 20.04.2016 roku

Od 30.05.2016 roku do 2.06.2016 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie szkoły i dokumentów przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Od 21.04.2016 r.

Do 26.04.2016 r.

od 03.06.2016 r.

do 08.06.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17.05.2016 roku

24.06.2016 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 20.05.2016 r. do 25.05.2016 r.

od 27.06.2016 r. do 29.06.2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27.05.2016 r.

30.06.2016 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określił Małopolski Kurator Oświaty Zarządzeniem Nr 1/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej lub gimnazjum.

 

Załączniki do pobrania:

1. Wniosek wraz z oświadczeniami pobierz
2. Zarządzenie pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170