OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brzeźnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Gminę Brzeźnica w części dotyczącej przeznaczenia terenu pod lokalizację usług w miejscowości Brzeźnica

 

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) a także stosownie do Uchwały Rady Gminy Brzeźnica Nr IV/27/2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica w części dotyczącej przeznaczenia terenu pod lokalizację usług w miejscowości Brzeźnica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica w części dotyczącej przeznaczenia terenu pod lokalizację usług w miejscowości Brzeźnica.

Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu pod lokalizację usług w Brzeźnicy (w obecnie obowiązującym planie teren ten jest oznaczony symbolem 7.12U).

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko do przedmiotowej zmiany planu.

Projekt zmiany planu udostępniony będzie w dniach od 8 października 2015 r. do 5 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, o godz. 10.00.

Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu należy składać na piśmie, w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP a także za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Brzeźnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2015 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brzeźnica.

 

Wójt Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170