ZSP Gimnazjum w Brzeźnicy finalistą konkursu „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna”

Konkurs GimnJuż po raz szósty ZSP Gimnazjum w Brzeźnicy wzięło udział w konkursie „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna” zorganizowanym w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej.

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z realizacji zadań projektu w roku szkolnym 2014/2015.

I. Ogólna informacja o projekcie:

 

1) Tytuł projektu: Brzeźnica – mała ojczyzna na mapie powiatu wadowickiego

2) Uczestnicy i założenia projektu; w tym informacja o działaniach z lat ubiegłych:

Uczestnikami projektu byli uczniowie klas I – III gimnazjum. Starano się angażować jak największe grono uczniów z ogólnej grupy ponad trzystu. Projekt miał charakter interdyscyplinarny. Realizowany był na lekcjach różnych przedmiotów, w trakcie działań poza zajęciami (wyjścia zorganizowane, wycieczki) oraz w czasie wolnym. Jego założeniem było zaspokojenie potrzeb środowiska szkolnego, rodzinnego ucznia i społeczności, w której funkcjonuje. Projekt pozwolił wprowadzić treści nastawione na aktywne uczestnictwo młodego człowieka w świecie kultury, rozwijać zainteresowanie swym regionem, wspomagać umiejętności poznawania oraz poszukiwania kultury rodzimej.

3) Miejsce realizacji projektu:

Wszystkie działania podjęte na czas projektu prowadzone były na terenie gminy Brzeźnica oraz powiatu wadowickiego i Doliny Karpia.

4) Informacja o instytucjach i organizacjach partnerskich oraz ich roli w projekcie:

W projekcie pomocą i wsparciem służyły różne instytucje i urzędy, m.in.: Urząd Gminy w Brzeźnicy, Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy, Stowarzyszenie Doliny Karpia Lokalna Grupa Działania, 51. Drużyna Harcerska „Wędrownicy” z Brzeźnicy, OSP w Brzeźnicy i Brzezince, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy, PCK Brzeźnica, Kościół
w Marcyporębie, Tłuczani i Lanckoronie oraz lokalna prasa.

II. Działania projektowe realizowano w następujących obszarach:

 • Historia regionu: istotne wydarzenia, ich uczestnicy, świadkowie historii, nauczyciele i tajne nauczanie oraz miejsca pamięci narodowej m.in. pomniki, mogiły, cmentarze wojenne

W czasie realizacji projektu młodzież poznawała historię regionu, w którym mieszka, poprzez uczestnictwo w ważnych wydarzeniach, analizowanie różnych dokumentów, poszukiwanie starych zdjęć, przeprowadzanie wywiadów ze świadkami historii
i organizowanie wycieczek do miejsc pamięci.

 • Kultura regionu (m.in. twórcy, obrzędy, tradycje, legendy, zabytki, architektura sakralna, miejsca kultu religijnego, architektura przemysłowa)

Zadania, które szkoła zaplanowała w ramach tego obszaru, w całości zostały zaplanowane. Istotnym stało się rozwijanie kreatywnego sposobu myślenia i rozwiązywania różnych problemów, kształtowanie postawy szacunku wobec tradycji lokalnych poprzez zapoznawanie z elementami lokalnego folkloru oraz umocnienie pozytywnego wizerunku naszej placówki w środowisku lokalnym – promocja szkoły i gminy. W ramach tego obszaru zrealizowano szereg działań metodą projektu.

 • Przyroda regionu (m.in. parki i ogrody, walory krajoznawcze i turystyczne, ochrona przyrody)

Wszystkie podjęte działania miały na celu zapoznanie uczniów z walorami krajoznawczymi i turystycznymi gminy Brzeźnica. Celem było uatrakcyjnienie zajęć
i zachęcanie uczniów do poznania własnego otoczenia i wzbudzenie odpowiedzialności za otaczającą przyrodę.

 • Społeczeństwo obywatelskie (m.in. działania angażujące społeczność lokalną i ich efekty)

Kształtowanie postawy obywatelskiej jest procesem wielobiegunowym
i długotrwałym. Szkoła jest ośrodkiem życia kulturalnego i społecznego środowiska lokalnego, a jej działania wpływają na podniesienie aktywności uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnej społeczności. Priorytetowym celem działań szkoły podczas realizacji tego obszaru było przygotowanie uczniów do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Działania, które po zakończeniu realizacji projektu będą kontynuowane w szkole:

 • Opieka nad Szlakiem Papieskim „Nie lękajcie się!”;
 •  Współpraca z instytucjami i organizacjami partnerskimi;
 •  Dbałość i troska o piękno otaczającej nas przyrody;
 • Rozwijanie zainteresowań kulturą regionu Małopolski;
 • Poznawanie historii naszej „małej ojczyzny”;
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi – osobami zasłużonymi dla gminy Brzeźnicy, miejscowymi twórcami, artystami, przedstawicielami władz;
 • Spotkania autorskie z dr Edytą Gracz-Chmurą – historykiem literatury;
 •  W związku z procedurą i planem nadania imienia naszej szkole będzie realizowanych szereg przedsięwzięć związanych z postacią Adama Gorczyńskiego, m.in. organizacja i udział w warsztatach regionalnych, wystawy, konkursy wiedzy o patronie, regionie, okolicy; spotkania autorskie, stworzenie kącika pamięci patrona oraz zbiórka pamiątek związanych z dworem w Brzeźnicy – posiadłości rodowej Gorczyńskich;
 •  przygotowanie uroczystości nadania imienia gimnazjum;

Projekt „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna” jest kontynuacją realizowanego wcześniej projektu. Obecny projekt stworzył młodzieży możliwość uczestnictwa i świadomego odbioru kultury, pozwolił głębiej poznać historię
i dzieje naszego regionu, piękno i walory turystyczne naszej „małej ojczyzny”, rozwinąć zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności twórcze dzieci oraz umocnić pozytywny wizerunek naszej szkoły w środowisku lokalnym.

Realizacja tego projektu uświadomiła nam, jak ważne jest angażowanie całej społeczności szkolnej i lokalnej w życie najbliższego regionu tak, by przetrwały tradycje
i jego historia.

Koordynatorzy projektu:

                                                      

Monika Jezierska

Marzena Woźniak

Zenon Piotrowski

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170