Wynik Przetargu - Remont ścieżki rowerowej

 

ZP.271.240.2013

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn „Remont ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1788K Marcyporęba – Paszkówka – Wielkie Drogi w miejscowości Sosnowice w gminie Brzeźnica”

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1788K Marcyporęba – Paszkówka – Wielkie Drogi w miejscowości Sosnowice w gminie Brzeźnica” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 2 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 2 złożoną przez :

Firmę Usługowo Handlową „WOLF”

34-114 Brzeźnica 308

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Sanitarnej s.c.
S. Matusiewicz & H. Kawa
34-103 WITANOWICE, WYŹRAŁ 17

159.095,49

65,36

2.

F.U.H. „WOLF”
Sylwester Warmuz
34-114 Brzeźnica 308

103.980,10

100

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.


Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

Do wiadomości :

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Sanitarnej s.c. S. Matusiewicz & H. Kawa 34-103 WITANOWICE, WYŹRAŁ 17

2. F.U.H. „WOLF” Sylwester Warmuz 34-114 Brzeźnica 308

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170