WYPRAWKA

 

INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. ( Dz. U. z 2 lipca 2015 r. poz. 938 ) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych obejmuje się: Uczniów, którzy w  roku szkolnym 2015/2016 będą uczyć się w klasie III szkoły podstawowej,
Uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

 

  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową  w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

1. Pomoc finansowa będzie udzielana uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych , (Dz. U. z 2015r. poz. 114 i 693, z późn. zm.), tj. 574,00 zł netto na osobę w rodzinie.

2. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego zachowano możliwość ubiegania się o pomoc dla ucznia w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693 z późn. zm.) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5 % ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej.

3. Wniosek mogą składać rodzice ucznia (prawni opiekunowie), a także nauczyciel, pracownik socjalny, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Formularz wniosku można uzyskać w sekretariatach szkół prowadzonych przez gminę Brzeźnica Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2015 roku.

4. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

5. Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników, rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w pkt. 2. Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów nabycia podręczników na podstawie zbiorczej faktury uzupełnionej o listę osób wpłacających środki na ich zakup.

 

Załączniki do pobrania :

1. Zarządzenie Wójta Gminy Brzeźnica pobierz
2. Zal.-nr-1 Wniosek o przyznanie dofinansowania - kryterium dochodowe pobierz
3. Zal.-nr-2 Wniosek o przyznanie dofinansowania - uczniowie niepełnosprawni pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170