WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW DLA OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH, USUWANYCH Z PRZYCZYN NIEZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j Dz.U.z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów wnosi posiadacz nieruchomości. W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, wymagana jest zgoda współwłaścicieli.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zgodnie z art. 83b ustawy  o ochronie przyrody, powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza  i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń przesyłowych o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
- oświadczenie o  posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w 49 § 1 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
- zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
- obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
- wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
-  miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-  rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
-  projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek  realizującego przedsięwzięcie;
- zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51  ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

 

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j Dz.U.z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Rozstrzygnięcie ma formę decyzji administracyjnej.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy i dłużej od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie  za pośrednictwem Wójta Gminy Brzeźnica w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

INNE INFORMACJE:

1. W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania – termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
2. Zgodnie z art. 83f. przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:
  a) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
  b) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  b) 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. (Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, listę roślin, zwierząt i grzybów gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, kierując się potrzebą zapewnienia ciągłości istnienia i ochrony różnorodności rodzimych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów)
16. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ponosi posiadacz nieruchomości, zgodnie z art. 84 ustawy o ochronie przyrody. Opłatę za usunięcie drzew nalicza się w wydanym zezwoleniu, na podstawie stawek zależnych od obwodów pni oraz rodzajów i gatunków drzew.
Stawki za usunięcie drzew lub krzewów podlegają corocznie waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. Wysokość stawek na dany rok kalendarzowy ogłasza Minister Środowiska w drodze obwieszczenia publikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

SPRAWĘ ZAŁATWIA:

Referat Infrastruktury
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica
II piętro, pokój 36
Tel. 33 87 92-025 wew. 23

 

Zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody uzyskania zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew lub krzewów:

1. w lasach;

2. owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

3. na plantacjach drzew i krzewów;

4. których wiek nie przekracza 10 lat;

5. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

6. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

7. które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

8. stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

10. znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ( art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U z 2008 r Nr 193, poz. 1194, z późn.zm)

 

Przy wydawaniu zezwoleń pobiera się opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U z 2009 r Nr 151 poz. 1220 z dnia 25 sierpnia 2009 r) opłat nie pobiera się za usunięcie drzew i krzewów:

1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2. na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

4. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;

5. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

6. w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;

7. które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;

8. z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;

9. które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

10. topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

11. jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

12. z grobli stawów rybnych;

13. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

 

Uwaga: za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za zniszczenie drzew lub krzewów wymierza się administracyjną karę pieniężną.

Uwaga: przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew i krzewów rosnących w lasach i na gruntach leśnych .
Usuwanie drzew w lasach i na gruntach leśnych reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.).

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170